264.4m是0.2644公里。因为1公里等于1千米,一千米等于1000米,因此264.4/1000=0.2644。千米又称公里,是长度单位,通常用于衡量两地之间的距离,是一个国际标准长度计量单位,符号km,这源自于kilometre这个英文。kilo是千;metre是米;千米自然就是kilometre。1千米(公里)=1000米(公尺)=10000分米(公寸)=100000厘米(公分)=1000000毫米(公厘)。根据1千米=1000米,可得100米(m)=0.1公里(km)。